สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การขอและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลอื่น

3. การขอ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่กำลังสวมใส่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

2.อ่านออกเสียงเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3.ใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะได้ถูกต้อง

4.พูดบรรยายลักษณะบุคคลอื่นได้

5.บอกความหมายของคำศัพท์เรื่องสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้ถูกต้อง

6.พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากสีได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ทดสอบ Test 2

2.ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 2 (Unit 1)
เรื่อง Test 2 (Unit 1) 15 มิ.ย. 63
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง