สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การขอและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

2.อ่านออกเสียงเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการพูด

2.ประเมินการอ่านออกเสียง

3.ตรวจผลงานนักเรียน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

6.ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (3)
เรื่อง What Is She/He Wearing? 12 มิ.ย. 63
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง