สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การขอ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่กำลังสวมใส่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายของคำศัพท์เรื่องสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้ถูกต้อง

2.พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากสีได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจผลงานนักเรียน

2.ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

3.ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (1)
เรื่อง My Clothes (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง