สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การขอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อายุ รูปร่างของบุคคล และการแนะนำบุคคลที่ 3 จะมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนจึงควรเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนะธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 4.1 ป. 3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะได้ถูกต้อง

2.พูดบรรยายลักษณะบุคคลอื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจใบงาน

2.ประเมินทักษะการพูด

3.สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่ง

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My New Friend (1)
เรื่อง Tell me more 1 มิ.ย. 63
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง