สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การทักทาย การพูดถามทุกข์สุข และการกล่าวลาเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้การพูด ถามตอบ การทักทายและ การกล่าวลาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา

- การพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจนทำให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุประโยคการกล่าวลาเมื่อจบการสนทนาได้

2. พูดทักทาย ถามทุกข์สุขโดยใช้คำคุณศัพท์บอกอารมณ์ความรู้สึกและกล่าวลาได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

3. บอกความรู้สึกของบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้

4. บอกความหมายของอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ได้

5. อ่านประโยคเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ได้

การวัดผลและประเมินผล

แบบทดสอบ Test 1

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Test 1 (Hello & Body)
เรื่อง Test 1 (Hello & Body) 29 พ.ค. 63
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง