สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและการพูดให้ข้อมูลบอกลักษณะของบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายคำคุณศัพท์ได้

2. พูดให้ข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดบอก การให้ข้อมูล และการปฏิบัติตามคำสั่ง 

2. ประเมินความถูกต้องการออกเสียงคำศัพท์

3. ตรวจผลงานนักเรียน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญชองผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (2)
เรื่อง Monster’s Body 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง