สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจนทำให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.3/4พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ได้

2. บอกความหมายของอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ได้

3. อ่านประโยคเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ได้

4. พูดขอและให้ข้อมูลสั้นๆ เพื่อระบุอวัยวะต่างๆของร่างกายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูด การออกเสียงคำ ประโยค และการปฏิบัติตามคำสั่ง การออกเสียงที่สัมพันธ์กับรูปภาพการตอบคำถาม

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง My body (1)
เรื่อง Parts of Your Body 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง