สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถามตอบและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ ของตนเองและผู้อื่น มีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้พูดและผู้ฟังที่สื่อสารได้ชัดเจนทำให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การใช้ภาษาถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ   ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เขียนขึ้นต้นชื่อและชื่อสกุลได้ถูกต้อง

2. พูดถาม – ตอบและสะกดชื่อ – ชื่อสกุลได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการพูดตามโครงสร้างประโยคที่เรียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง About Me!
เรื่อง Know about me 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง