สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถามทุกข์สุขและ การกล่าวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.พูดทักทาย ถามทุกข์สุขโดยใช้คำคุณศัพท์บอกอารมณ์ความรู้สึกและกล่าวลาได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

2.บอกความรู้สึกของบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการพูดทักทายเพื่อนใหม่ การถามทุกข์สุข และการกล่าวลา

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Hello (2)
เรื่อง Nice to Meet You 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง