สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาบ้านให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอจะทําให้บ้านน่าอยู่ นอกจากนี้ต้องรู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน

ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้

2.นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้                  

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม

2.ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง ครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง บ้านน่าอยู่
เรื่อง บ้านน่าอยู่(บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว) 18 พ.ค. 63