สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น ย่อมทาให้การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่นได้
2. ยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่นได้
3. บอกประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์