สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชนประโยชน์และความสาคัญของการเสียภาษีให้กับรัฐ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีได้

2.บอกสินค๎าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชนได้

3.บอกประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษี

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง บทบาทของหน้าที่ประชาชนในการเสียภาษี
เรื่อง สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน 18 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์