สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐเพื่อนาไปจัดหาสินค้าและบริการพื้นฐานให้แก่ประชาชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายและความสำคัญของภาษีได้

2.บอกประเภทของภาษีได้

3.อธิบายความจำเป็นในการเสียภาษีเพื่อสร้างความเจริญและให้บริการแก่ชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง ความสำคัญของภาษี
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของภาษี 11 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์