สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยวิธีการต่างๆมีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายการแลกเปลี่ยนสิ่งของ กับสิ่งของได้

2.บอกความหมายการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่าง ๆ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่าง ๆ (การแลกสิ่งของกับสิ่งของ) 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์