สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ที่เรียกว่า ปัจจัย ๔ สินค้าที่เป็นความต้องการ ของมนุษย์ อาจเป็นสินค้า ที่จาเป็นหรือไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต หลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายการใช้สินค้าและบริการได้

2.บอกความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการได้

3.เขียนคำและประโยคเกี่ยวกับสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันได้

4.วาดภาพระบายสีสินค้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง สินค้าและบริการที่จำเป็น 1 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์