สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ที่เรียกว่า ปัจจัย ๔ สินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์

อาจเป็นสินค้า ที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายการใช้สินค้าและบริการได้

2.บอกความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์