สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายของทรัพยากรได้

2.แยกประเภททรัพยากรทรัพยากรได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
เรื่อง ความหมายของทรัพยากรและประเภทของทรัพยากร 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)