สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อาจเป็นที่มาจากธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

2. ปัญหาขยะใต้ทะเลเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจากกิจกรรมบนชายฝั่ง การประมง การเดินเรือ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ แต่รวมไปถึงสัตว์ทะเลต่างๆที่อาจต้องพิการ หรือบาดเจ็บเพราะขยะที่อยู่ใต้ทะเล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  สังเกต ระบุความหมายและจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจำแนกประเภทโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งแวดล้อม
เรื่อง ปัญหาของสิ่งแวดล้อม 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว