สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.10 หน่วย คือ 1 สิบ

   10 สิบ คือ 1 ร้อย

    10 ร้อย คือ 1 พัน

     10 พัน คือ 1 หมื่น

2.การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 999 แต่ไม่เกิน 10,000 เลขโดดทางซ้ายของหลักร้อยอยู่ในหลักพัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1.2

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 19 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด )