สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

100 หมายถึง 10 สิบ หรือ 1 ร้อย

101 หมายถึง 1 ร้อย กับ 1 หน่วย

102 หมายถึง 1 ร้อย กับ 2 หน่วย

   .

   .

   .

455 หมายถึง 4 ร้อย กับ 5 สิบ กับ 5 หน่วย

  .

  .

  .

999  หมายถึง 9 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 9 หน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด 1.1

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 18 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด )