สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้บริโภคมีสิทธิพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค(3) (4 มิ.ย. 62)
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์