สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน  ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวัน เวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. อ่านปฏิทินไทยและปฏิทินสากลได้

3. เทียบศักราชได้ กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง เรียนรู้วันเวลา
เรื่อง การเทียบศักราช 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์