สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกวัน เวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

- การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา ที่ปรากฏ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง เรียนรู้วันเวลา
เรื่อง การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)