สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกข้อมูล เป็นการปฏิบัติก่อนที่จะใช้คำสั่งต่างๆ เช่น คำสั่งคัดลอกคำสั่งย้าย คำสั่งลบ ซึ่งจะปฏิบัติโดยการใช้เมาส์ในการเลือกข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการการเลือก ได้

2.การเลือก และใช้คำสั่งต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

-ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

-ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การเลือก การคัดลอก การย้ายข้อมูล
เรื่อง การเลือก การคัดลอก การย้ายข้อมูล วันที่ 21 ก.ย.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง