สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใส่เส้นกรอบ  เป็นการเพิ่มจุดเด่นให้กับข้อความ การใส่สีเส้นกรอบ  เป็นการเน้นข้อความให้ชัดเจนมากขึ้น 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการใส่สีและเส้นกรอบได้

2.ใส่สีและเส้นกรอบได้

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

- ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การใส่สีและเส้นกรอบ
เรื่อง การใส่สีและเส้นกรอบ วันที่ 31 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง