สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การกำหนดสีตัวอักษร  คือ การเปลี่ยนสีตัวอักษรเพื่อเพิ่มความสวยงามให้เอกสาร การกำหนดรูปแบบตัวอักษร คือ คือ การเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความ มี 3 รูปแบบ

1.เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวหนา 

2.เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเอียง

3.เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวขีดเส้นใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษรได้

2.กำหนดสีและรูปแบบตัวอักษรได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษร
เรื่อง การกำหนดสีและรูปแบบตัวอักษร วันที่ 24 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง