สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การย้ายข้อความ เป็นการย้ายข้อความจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ภายในแฟ้มข้อมูล เดียวกัน หรือต่างแฟ้มกันโดยใช้คำสั่ง Cut ข้อความที่ถูก Cutจะหายไป การคัดลอกข้อความ เป็นการคัดลอกข้อความจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในแฟ้มเดียวกัน รวมถึงการคัดลอกจากแฟ้มเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารหนึ่งโดยข้อความเดิมจะยังอยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการย้ายและการคัดลอกข้อความได้

2.ย้ายและการคัดลอกข้อความได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การย้ายและการคัดลอกข้อความ
เรื่อง การย้ายและการคัดลอกข้อความ วันที่ 10 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง