สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแก้ไขข้อความ คือ เป็นแทรกคำ การลบคำ หรือข้อความที่ผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการแก้ไขข้อความได้

2. แก้ไขข้อความได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การแก้ไขข้อความ
เรื่อง การแก้ไขข้อความ วันที่ 3 ส.ค.61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง