สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การเปิดเอกสาร คือ เป็นการเปิดเอกสารเก่า หรือ เอกสารที่มีอยู่แล้วมาใช้งาน การปิดเอกสาร คือ เป็นการปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่เพื่อเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการเปิด-ปิดเอกสารได้

2.สามารถเปิด-ปิดเอกสารได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การเปิด – ปิดเอกสาร
เรื่อง การเปิด – ปิดเอกสาร วันที่ 20 ก.ค. 61 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง