สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น - เมื่อมีตัวสะกด  จึงทำให้เสียงสระอะ มี 2 รูป คือ  - ะ กับ รูป - 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกการเขียนคำ สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น - เมื่อมีตัวสะกดได้

ทักษะ

1. เขียนเปลี่ยนรูปสระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -  เมื่อมีตัวสะกดได้

2. อ่านบทร้อยกรองที่ประสมรูปสระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -  เมื่อมีตัวสะกดได้

3. จับคู่คำที่ประสมรูปสระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น -  เมื่อมีตัวสะกดได้ถูกต้องและได้คำที่มีความหมาย

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ   

2.ประเมินการคัดลายมือ

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง วันเปิดเทอม 2
เรื่อง วันเปิดเทอม (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ