สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปสระในภาษาไทย มีจำนวนมาก ส่วนเสียงสระมี 2 ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว และเสียงสระประสม เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปาก อยู่ในตำแหน่งเดียวตลอด มี 18 หน่วยเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านและเขียนคำที่มีรูปสระประสมได้

2.บอกเสียงสระประสมของสระประสมได้

3.ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง สวัสดีเพื่อนใหม่ 2
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)