สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปสระในภาษาไทย มีจำนวนมาก ส่วนเสียงสระมี ๒ ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว และเสียงสระประสม เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปาก อยู่ในตำแหน่งเดียวตลอด มี ๑๘ หน่วยเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านเขียนคำที่มีรูปสระเสียงสั้นเสียงยาวที่เป็นสระเดียวได้

2.บอกจำแนกคำที่มีสระสั้นเสียงสั้นและสระเสียงยาวที่เป็นสระเดียวได้

3.ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา 2
เรื่อง โรงเรียนของเรา (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)