สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    พยางค์  คือ  ส่วนของคำที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมาย ก็ได้   

คำ  คือ  เสียงหรือลายลักษณ์อักษร  ถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายคำหนึ่งคำอาจจะมี ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ฯลฯ ก็ได้  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายของพยางค์

2.อ่านคำและเขียนบอกจำนวนพยางค์

3.ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำที่กำหนดให้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา 1
เรื่อง โรงเรียนของเรา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)