สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อักษรนำ คือ พยัญชนะสองตัวประสมสระเดียวกัน พยัญชนะตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวที่ตามมา การรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาไทยเรื่องอักษรนำ ทำให้สื่อความหมายชัดเจน เป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อได้

2. อ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อได้ถูกต้อง

3. บอกประโยชน์ของเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน / ใบงานที่ 03 / อธิบายหลักการอ่านละประโยชน์ของเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ/ อ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง อ่านแบบไทยใช้แบบไทย (3) 30 มิ.ย.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี