สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างไฟล์เอกสารใหม่ คือ การสร้างเอกสารที่ตรงกับความต้องการขึ้นมาใช้งาน

1.การสร้างเอกสารเปล่า

2.การสร้างเอกสารจากแม่แบบ (Template)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการสร้างไฟล์เอกสารใหม่ ได้

2.สามารถสร้างไฟล์เอกสารใหม่ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การสร้างไฟล์เอกสารใหม่
เรื่อง การสร้างไฟล์เอกสารใหม่ วันที่ 6 ก.ค. 61 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง