สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อักษรนำ คือ พยัญชนะสองตัวประสมสระเดียวกัน พยัญชนะตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวที่ตามมาการรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาไทยเรื่องอักษรนำ ทำให้สื่อความหมายชัดเจน เป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านคำที่มีอักษรนำได้

2. อ่านคำที่มีอักษรนำได้

3. บอกความสำคัญของอ่านคำที่มีอักษรนำ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน / อธิบายหลักและความสำคัญของอ่านคำที่มีอักษรนำ / อ่านคำที่มีอักษรนำ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง อ่านแบบไทยใช้แบบไทย (1) 26 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี