สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนเรื่องจากจินตนาการ เป็นการเขียนเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึง ความคิดฝัน ความคิดแปลกใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ  เรื่องจากจินตนาการจึงไม่ใช่เรื่องจริง  ผู้ที่จะเขียนเรื่องจากจินตนาการได้ดี  จะต้องเป็นคนช่างสังเกต  สนใจใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และฝึกฝนการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการเขียนเรื่องจากจินตนาการได้

2. เขียนเรื่องจากจินตนาการได้

3. บอกความสำคัญของเขียนเรื่องจากจินตนาการ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน / ใบงานที่ 01 /อธิบายหลักการเขียนเรื่องจากจินตนาการ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (3) 25 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี