สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ทำให้ได้ความรู้และข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านจับใจความได้

2. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

3. บอกความสำคัญของสิ่งที่ได้จากการอ่านซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน / ใบงานที่ 01 /อธิบายหลักการอ่านจับใจความและความสำคัญของสิ่งที่ได้จากการอ่านซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (2) 23 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี