สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นิทาน  เป็นเรื่องเล่าที่ผู้อ่านนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้  เพิ่มพูนติปัญญา ส่งเสริมจินตนานการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปความข้อคิดและคุณค่าจากนิทานที่อ่านได้

2. เขียนสรุปความ อธิบายข้อคิดและคุณค่าจากนิทานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

3. อธิบายคุณค่าของนิทานที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงานการเขียนสรุปความ อธิบายข้อคิดและคุณค่าจากนิทานที่อ่าน / สมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (1) 22 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี