สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บทอาขยานเป็นบทร้อยกรองที่มีความไพเราะ ให้ข้อคิดที่ดี มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์  เราต้อง  หมั่นฝึกท่องให้คล่องจนจำได้แม่นยำ  และหาข้อคิดของบทร้อยกรองที่อ่านให้ได้  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ เมื่อจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1) อธิบายความหมายของบทอาขยานหลักเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้

2) ท่องจำอาขยานบทหลักเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้ถูกต้อง

3) บอกข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองได้

การวัดผลและประเมินผล

1) ประเมินจากการตอบคำถาม

2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 3) ประเมินผลงาน / ท่องจำอาขยานสรุปข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรอง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อาขยานขานไข (2) 19 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี