สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสรุปเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์  โดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง  ซึ่งต้องอาศัยการจับใจความสำคัญ  การตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่อง    ที่อ่านว่า ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง สถานที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผลของเหตุการณ์ นั้นคืออะไร และทำให้สามารถสรุปข้อคิดและคุณค่าของเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 1) ตอบคำถามจากวรรณคดี เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้ถูกต้อง

2) เขียนแผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ได้

3) อธิบายข้อคิดและคุณค่าของเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ และแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1) ประเมินจากการตอบคำถาม

2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3) ประเมินผลงาน / ใบงานที่ 07 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและการสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง ข้อคิดสอนใจ (2) 16 มิ.ย.2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี