สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แถบเครื่องมือด่วน คือ ปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย เช่น การบันทึกเอกสาร,การสั่งพิมพ์เอกสาร

1.การเพิ่มปุ่มคำสั่ง

2.การลบปุ่มคำสั่ง 

3.เพิ่มคำสั่งจากแถบริบบ้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการใช้งานริบบ้อนได้

2.ใช้งานริบบ้อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การจัดการแถบเครื่องมือด่วน
เรื่อง การจัดการแถบเครื่องมือด่วน วันที่ 29 มิ.ย. 61 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง