สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองแต่ละประเภท การอ่านทำนองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป รู้จักเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท 1.1 ป. 5/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

2) อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ เป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง

3) อธิบายคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้

การวัดผลและประเมินผล

1) ประเมินจากการตอบคำถาม

2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3) ประเมินผลงาน บอกหลักการอ่านออกเสียงและอธิบายคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ / การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์เป็นทำนองเสนาะ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) 11 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี