สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์ได้อย่างถูกต้อง และการเข้าใจความหมายของคำ จะช่วยให้การอ่านรอยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องคล่องแคล่ว ทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านและเกิดความซาบซึ้งยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป. 5/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1) อธิบายหลักการอ่านคำที่มีตัวการันต์และความหมายของคำในบทเรียนได้

2) อ่านคำที่มีตัวการันต์และเขียนอธิบายความหมายของคำในบทเรียนได้ถูกต้อง

3) บอกประโยชน์ของคำที่มีตัวการันต์และการเข้าใจความหมายของคำในบทเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1) ประเมินจากการตอบคำถาม

2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3) ประเมินผลงาน / เขียนคำอ่านและเขียนอธิบายความหมายของคำในบทเรียนเรื่องสังข์ทอง  ตอน กำเนิดพระสังข์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อ่านคำนำไปใช้ (2) 9 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี