สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้อง และทำความเข้าใจความหมายของคำ ต้องอาศัยการเปิดพจนานุกรมหรือดูจากบริบทที่อยู่แวดล้อมคำนั้น ซึ่งจะช่วยให้การอ่านรอยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องคล่องแคล่ว เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน และเกิดความซาบซึ้งประทับใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกวิธีการใช้พจนานุกรมได้

2) เรียงคำตามพจนานุกรม และหาความหมายได้ถูกต้อง

3) อธิบายความสำคัญของการใช้พจนานุกรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1) ประเมินจากการตอบคำถาม

2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3) ประเมินผลงาน / เรียงคำตามพจนานุกรม และหาความหมายของคำศัพท์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อ่านคำนำไปใช้ (1) 8 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี