สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์   สิ่งของ  สภาพธรรมชาติ  สถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม คำนามมีหลายชนิด จึงต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะและหน้าที่ของคำนามแต่ละชนิด ส่วนคำสรรพนามจะใช้แทนคำนามหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งช่วยให้ข้อความไพเราะสละสลวยมากขึ้น  การนำคำนาม และคำสรรพนามไปใช้เรียบเรียงตามโครงสร้างของประโยคในการสื่อสาร นอกจากต้องระมัดระวังใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดและหน้าที่ของคำแล้ว  จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกชนิดและหน้าที่ของคำนาม คำสรรพนามได้

2) สำรวจและจำแนกคำนาม คำสรรพนามจากบทเรียนเรื่องสังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ ได้ถูกต้อง

3) อธิบายความสำคัญของคำนาม คำสรรพนามที่ใช้ในการสื่อสารได้

การวัดผลและประเมินผล

 1) ประเมินจากการตอบคำถาม

2) ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3) ประเมินผลงาน ตรวจสมุด / จำแนกคำนาม คำสรรพนามจากบทเรียนเรื่องสังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ /ใบงานที่ 01

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง คำไทยไพเราะ (1) 4 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี