สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นิทานพื้นบ้าน  เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันสืบมา แม้ยากที่จะเชื่อว่าเป็นความจริง แต่ถ้าได้พิจารณาเนื้อหาอย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่าแฝงเร้นไว้ด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ และยังสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และทัศนคติของมนุษย์ในแต่ละสังคมในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป. 5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ท 5.1 ป. 5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุความรู้และข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านได้

2. เขียนอธิบายข้อคิดและคุณค่าจากนิทานพื้นบ้านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

3. อธิบายประโยชน์ของนิทานพื้นบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน การเขียนอธิบายข้อคิดและคุณค่าจากนิทานพื้นบ้าน / ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) 2 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี