สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แถบริบบ้อนเป็นแถบรวบรวมคำสั่งต่างๆ คำสั่งในหมวดเดียวกันจะถูกเก็บไว้ในแท็บรายชื่อเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมี 2 ส่วน คือแท็บรายชื่อกลุ่มคำสั่ง  และเครื่องมือและคำสั่งย่อยใต้แท็บ 1.การใช้ปุ่มคำสั่ง 1.1 วางเมาส์บนปุ่มเพื่อดูชื่อและความหมาย 1.2 คลิกแท็บรายชื่อเพื่อใช้คำสั่งย่อยต่างๆ 2.การย่อ-ขยายแถบริบบ้อน 2.1 ดับเบิ้ลคลิกที่แท็บใดก็ได้ 2.2 ดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งหากต้องการขยาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการใช้งานริบบ้อนได้

2.ใช้งานริบบ้อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การใช้งานริบบ้อน
เรื่อง การใช้งานริบบ้อน วันที่ 22 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง