สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการอ่านทำให้จับใจความได้ รู้จักคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลช่วยให้รับสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป. 5/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

2. แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการอ่านได้

3. บอกประโยชน์ของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน บอกลักษณะและประโยชน์ของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น (ตรวจสมุด) /ใบงาน 04 อ่าน คิด พิจารณา

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1) 25 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี