สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้นและคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป. 5/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำได้

2. อ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำได้

3. บอกความสำคัญของการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน บอกหลักการและความสำคัญของการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ (สมุด) /ใบงานที่ 03 อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) 22 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี